Hệ thống cửa hàng phân phối sản phẩm Angel's Liquid trên toàn quốc: {"total":403,"stores": [ { "name": "Hệ thống cửa hàng HASAKI BEAUTY & SPA", "web_address": "71 Hoàng Hoa Thám, Phường 13, Q. Tân Bình.", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.138010155459!2d106.64496001385453!3d10.80074019230507!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752948d3d240e7%3A0x52bf6f4934141d7e!2zNzEgSG_DoG5nIEhvYSBUaMOhbSwgUGjGsOG7nW5nIDEzLCBUw6JuIELDrG5oLCBI4buTIENow60gTWluaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1591612546817!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUANTANBINH", "province_code": "HOCHIMINH" }, { "name": "Hệ thống cửa hàng HASAKI BEAUTY & SPA", "web_address": "555 Đường 3 tháng 2, Phường 8, Q.10", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.5772464732145!2d106.66395501411641!3d10.767028362312939!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752ee7b42fe195%3A0x5a990e2ec7de5308!2zNTU1IMSQxrDhu51uZyAzIFRow6FuZyAyLCBQaMaw4budbmcgOCwgUXXhuq1uIDEwLCBI4buTIENow60gTWluaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1591612570158!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUAN10", "province_code": "HOCHIMINH" }, { "name": "Hệ thống cửa hàng HASAKI BEAUTY & SPA", "web_address": "176 Phan Đăng Lưu, Phường 3, Q. Phú Nhuận", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.1376960671205!2d106.6793893141166!3d10.80076426169901!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317528d75730559f%3A0xf2471117e8bba9dc!2zMTc2IFBoYW4gxJDEg25nIEzGsHUsIFBoxrDhu51uZyAzLCBQaMO6IE5odeG6rW4sIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1591612704373!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUANPHUNHUAN", "province_code": "HOCHIMINH" }, { "name": "Hệ thống cửa hàng HASAKI BEAUTY & SPA", "web_address": "94 Lê Văn Việt, Phường Hiệp Phú, Quận 9", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3918.5362439975456!2d106.77495851411699!3d10.846758260859154!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3175270c70681c75%3A0x3da975fe5dd15457!2zOTQgTMOqIFbEg24gVmnhu4d0LCBIaeG7h3AgUGjDuiwgUXXhuq1uIDksIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1591612718925!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUAN9", "province_code": "HOCHIMINH" }, { "name": "Hệ thống cửa hàng HASAKI BEAUTY & SPA", "web_address": "119 Nguyễn Gia Trí (D2 cũ), Phường 25, Q. Bình Thạnh", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.0614808685787!2d106.71394631411664!3d10.806603261592615!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3175290000a5a89d%3A0xeb99d7105ed23427!2sHASAKI%20BEAUTY%20%26%20SPA%20chi%20nh%C3%A1nh%20Nguy%E1%BB%85n%20Gia%20Tr%C3%AD!5e0!3m2!1svi!2s!4v1591612736389!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUANBINHTHANH", "province_code": "HOCHIMINH" }, { "name": "Hệ thống cửa hàng HASAKI BEAUTY & SPA", "web_address": "657B Quang Trung, Phường 11, Quận Gò Vấp", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3918.6784001535157!2d106.6576981141169!3d10.835904761057689!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317529a74abee42b%3A0xb9f1d445e33920c3!2zNjU3YiBRdWFuZyBUcnVuZywgUGjGsOG7nW5nIDExLCBHw7IgVuG6pXAsIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5oIDcwMDAwLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1591612751557!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUANGOVAP", "province_code": "HOCHIMINH" }, { "name": "Hệ thống cửa hàng HASAKI BEAUTY & SPA", "web_address": "468A Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Quy, Quận 7", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.9342796203496!2d106.70446601411616!3d10.739548662811671!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752f9bf71840eb%3A0xecb846268a49ae55!2zNDY4IE5ndXnhu4VuIFRo4buLIFRo4bqtcCwgVMOibiBRdXksIFF14bqtbiA3LCBI4buTIENow60gTWluaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1591612767406!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUAN7", "province_code": "HOCHIMINH" }, { "name": "Cửa hàng mỹ phẩm Thế giới Skinfood", "web_address": "100 Hoàng Hoa Thám, Phường 12, Quận Tân Bình", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.1539010688907!2d106.64518971411663!3d10.799522361721715!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317529492fe2bd7d%3A0x8d9f226a327c2259!2zMTAwIEhvw6BuZyBIb2EgVGjDoW0sIFBoxrDhu51uZyAxMiwgVMOibiBCw6xuaCwgSOG7kyBDaMOtIE1pbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1591612789903!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUANTANBINH", "province_code": "HOCHIMINH" }, { "name": "Hệ thống cửa hàng NUTY Cosmetic", "web_address": "21 Trương Hoàng Thanh, Phường 12, Quận Tân Bình", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.1924312782535!2d106.64887971411656!3d10.796568961775456!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3175294a3d27142b%3A0x422efef11271de97!2zMjEgVHLGsMahbmcgSG_DoG5nIFRoYW5oLCBQaMaw4budbmcgMTIsIFTDom4gQsOsbmgsIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1591612802585!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUANTANBINH", "province_code": "HOCHIMINH" }, { "name": "Hệ thống cửa hàng NUTY Cosmetic", "web_address": "68 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.507776901952!2d106.70209891411643!3d10.77236716221591!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752f4135083e89%3A0xbd07a728741ef3fe!2zNjggTmfDtCDEkOG7qWMgS-G6vywgQuG6v24gTmdow6ksIFF14bqtbiAxLCBI4buTIENow60gTWluaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1591612814108!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUAN1", "province_code": "HOCHIMINH" }, { "name": "Hệ thống cửa hàng NUTY Cosmetic", "web_address": "490 Đường 3/2, Phường 14, Quận 10", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.572539731659!2d106.6640372141164!3d10.76739016230634!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752edd94172e07%3A0x19722b7d3d66779e!2zNDkwIMSQxrDhu51uZyAzIFRow6FuZyAyLCBQaMaw4budbmcgMTIsIFF14bqtbiAxMCwgSOG7kyBDaMOtIE1pbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1591612826390!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUAN10", "province_code": "HOCHIMINH" }, { "name": "Hệ thống cửa hàng NUTY Cosmetic", "web_address": "235 Khánh Hội, Phường 5, Quận 4", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.683451319749!2d106.69670911411632!3d10.758861362461301!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752f12dbc2aca3%3A0xf886dfd380442302!2zMjM1IMSQxrDhu51uZyBLaMOhbmggSOG7mWksIFBoxrDhu51uZyA1LCBRdeG6rW4gNCwgSOG7kyBDaMOtIE1pbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1591612837333!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUAN4", "province_code": "HOCHIMINH" }, { "name": "Hệ thống cửa hàng NUTY Cosmetic", "web_address": "19 Út Tịch, Phường 4, Quận Tân Bình", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.2089874323456!2d106.65671751411647!3d10.795299661798579!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317529338947eef5%3A0x6cba9ccba9e05bdd!2zMTkgw5p0IFThu4tjaCwgUGjGsOG7nW5nIDQsIFTDom4gQsOsbmgsIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1591612855968!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUANTANBINH", "province_code": "HOCHIMINH" }, { "name": "Hệ thống cửa hàng NUTY Cosmetic", "web_address": "455 - 457 Phan Văn Trị, Phường 5, Quận Gò Vấp", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3918.8511503038553!2d106.69084481411677!3d10.822700961298922!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3175290ccd0873f3%3A0xa721e53b14c0e672!2zNDU1IFBoYW4gVsSDbiBUcuG7iywgUGjGsOG7nW5nIDUsIEfDsiBW4bqlcCwgSOG7kyBDaMOtIE1pbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1591612867127!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUANGOVAP", "province_code": "HOCHIMINH" }, { "name": "Hệ thống cửa hàng NUTY Cosmetic", "web_address": "180 Nguyễn Văn Cừ, TP Vinh", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3779.6736530415537!2d105.68349831420649!3d18.67863496919747!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3139ce76793ceb23%3A0xaa68d1ccea4feb24!2zMTgwIE5ndXnhu4VuIFbEg24gQ-G7qywgSMawbmcgQsOsbmgsIFRow6BuaCBwaOG7kSBWaW5oLCBOZ2jhu4cgQW4sIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1591612877820!5m2!1svi!2s", "district_code": "THANHPHOVINH", "province_code": "NGHEAN" }, { "name": "Hệ thống cửa hàng COCOSHOP", "web_address": "80 Chùa Bộc, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.594765441749!2d105.823495514245!3d21.008875093834316!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac8034a2cb7b%3A0x21f762c71f787ced!2zODAgQ2jDuWEgQuG7mWMsIFF1YW5nIFRydW5nLCDEkOG7kW5nIMSQYSwgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1591612904364!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUANDONGDA", "province_code": "HANOI" }, { "name": "Hệ thống cửa hàng COCOSHOP", "web_address": "490 Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hà, Hạ Long", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3726.1193423125687!2d107.12686831424391!3d20.947721995917338!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a57befec07f89%3A0x6a30a0ffa2071ff7!2zNDkwIE5ndXnhu4VuIFbEg24gQ-G7qywgSOG7k25nIEjDoCwgVGjDoG5oIHBo4buRIEjhuqEgTG9uZywgUXXhuqNuZyBOaW5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1591613104006!5m2!1svi!2s", "district_code": "THANHPHOHALONG", "province_code": "QUANGNINH" }, { "name": "Hệ thống cửa hàng COCOSHOP", "web_address": "37 Ngõ 189 Giảng Võ, Phường Giảng Võ, Hà Nội", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.1900980738237!2d105.82061241424532!3d21.025078393281454!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab712e7b70f7%3A0xe24e97f8058e7678!2zMzcgTmfDtSAxODkgR2nhuqNuZyBWw7UsIENo4bujIEThu6thLCDEkOG7kW5nIMSQYSwgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1591613117551!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUANDONGDA", "province_code": "HANOI" }, { "name": "Hệ thống cửa hàng COCOSHOP", "web_address": "358 Bà Triệu, Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.4384011999246!2d105.84702211424502!3d21.015137493620685!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab8c59f825cd%3A0x3bfc901ae1129fd7!2zMzU4IELDoCBUcmnhu4d1LCBOZ3V54buFbiBEdSwgSGFpIELDoCBUcsawbmcsIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1591613138540!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUANHAIBATRUNG", "province_code": "HANOI" }, { "name": "Hệ thống cửa hàng COCOSHOP", "web_address": "211 Yên Mỹ, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3727.6753487851456!2d106.03384691424279!3d20.88513189804348!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135bb39e74cc12f%3A0xc0704725d5dcfff9!2zQ29jbyBTaG9wIFnDqm4gTeG7uQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1591613157004!5m2!1svi!2s", "district_code": "HUYENYENMY", "province_code": "HUNGYEN" }, { "name": "Hệ thống cửa hàng COCOSHOP", "web_address": "208 Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.8668210869882!2d105.81059131424476!3d20.997974994205993!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac90c07384ef%3A0x10e00774eb6fd04b!2zMjA4IE5ndXnhu4VuIFRyw6NpLCBUaMaw4bujbmcgxJDDrG5oLCBUaGFuaCBYdcOibiwgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1591613179151!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUANTHANHXUAN", "province_code": "HANOI" }, { "name": "Hệ thống cửa hàng COCOSHOP", "web_address": "136 Cầu Giấy, Láng Thượng, Hà Nội", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.001514755962!2d105.7965813142454!3d21.032625393023835!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab7eacb4c761%3A0x82d942f2f05cb224!2zMTM2IMSQxrDhu51uZyBD4bqndSBHaeG6pXksIEzDoW5nIFRoxrDhu6NuZywgQmEgxJDDrG5oLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1591613193068!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUANBADINH", "province_code": "HANOI" }, { "name": "Hệ thống cửa hàng BOSHOP", "web_address": "117 Vũ Huy Tấn, Phường 3, Quận Bình Thạnh", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.204434127378!2d106.69265531411664!3d10.795648761792254!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317528c9453d5de7%3A0x521342f2628722d3!2zMTE3IFbFqSBIdXkgVOG6pW4sIFBoxrDhu51uZyAzLCBCw6xuaCBUaOG6oW5oLCBI4buTIENow60gTWluaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1591613204699!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUANBINHTHANH", "province_code": "HOCHIMINH" }, { "name": "Hệ thống cửa hàng BOSHOP", "web_address": "153 Nguyễn Cư Trinh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.6276656674445!2d106.68636751411638!3d10.763151962383327!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752f1750f74a2f%3A0x49964bba9226e77c!2zMTUzIE5ndXnhu4VuIEPGsCBUcmluaCwgUGjGsOG7nW5nIE5ndXnhu4VuIEPGsCBUcmluaCwgUXXhuq1uIDEsIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1591613219204!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUAN1", "province_code": "HOCHIMINH" }, { "name": "Hệ thống cửa hàng BOSHOP", "web_address": "328 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3918.7417853476127!2d106.66717791406886!3d10.831061892284442!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317529850a8c17cb%3A0xe237125fba7e268e!2zMzI4IFF1YW5nIFRydW5nLCBQaMaw4budbmcgMTAsIEfDsiBW4bqlcCwgSOG7kyBDaMOtIE1pbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1591666091799!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUANGOVAP", "province_code": "HOCHIMINH" }, { "name": "Moon Shop", "web_address": "462 Trần Hưng Đạo, Phường 2, Quận 5", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.72074260701!2d106.68059501411632!3d10.755992262513384!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752f04985d5a13%3A0x45cfcead9d927f1b!2zNDYyIMSQxrDhu51uZyBUcuG6p24gSMawbmcgxJDhuqFvLCBQaMaw4budbmcgMiwgUXXhuq1uIDUsIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1591613316044!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUAN5", "province_code": "HOCHIMINH" }, { "name": "Beauty Garden", "web_address": "98B Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Phú Nhuận", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.1046161780487!2d106.68212391411662!3d10.803298961652821!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317528da4dd18895%3A0x973ac15b1c64b299!2zOThCIFBoYW4gxJDEg25nIEzGsHUsIFBoxrDhu51uZyAzLCBQaMO6IE5odeG6rW4sIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1591613332677!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUANPHUNHUAN", "province_code": "HOCHIMINH" }, { "name": "Beauty Garden", "web_address": "71 Đường Số 3, Cư Xá Đô Thành, Phường 4, Quận 3", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.5061460636807!2d106.67983231411637!3d10.77249246221359!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752f215fd23331%3A0x4acfbb2d624468!2zNzEgU-G7kSAzLCBQaMaw4budbmcgNCwgUXXhuq1uIDMsIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1591613359035!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUAN3", "province_code": "HOCHIMINH" }, { "name": "Beauty Garden", "web_address": "435 Lê Văn Việt, Tăng Nhơn Phú A, Quận 9", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3918.5397951925984!2d106.78767231411697!3d10.846487260864164!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317527145e062601%3A0x72adeaf7cbd906af!2zNDMvNSBMw6ogVsSDbiBWaeG7h3QsIEhp4buHcCBQaMO6LCBRdeG6rW4gOSwgSOG7kyBDaMOtIE1pbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1591613382531!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUAN9", "province_code": "HOCHIMINH" }, { "name": "Beauty Garden", "web_address": "17 Nguyễn Sơn, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.3980785295844!2d106.6307683141164!3d10.780792262062691!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752ea639ae121f%3A0xceaa5388a8d285c0!2zMTcgTmd1eeG7hW4gU8ahbiwgUGjDuiBUaOG6oW5oLCBUw6JuIFBow7osIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1591613469172!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUANTANPHU", "province_code": "HOCHIMINH" }, { "name": "Beauty Garden", "web_address": "152 Chùa Bộc, Phường Khương Thượng, Đống Đa", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.5838131045193!2d105.82257121424489!3d21.00931379381931!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac81dd7be501%3A0xc7e3615670edab26!2zMTUyIENow7lhIELhu5ljLCBRdWFuZyBUcnVuZywgxJDhu5FuZyDEkGEsIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1591613492162!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUANDONGDA", "province_code": "HANOI" }, { "name": "Beauty Garden", "web_address": "268 Trưng Nữ Vương, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3834.217536311323!2d108.2171090141697!3d16.054197444106496!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314219c8b79baee1%3A0x3215bfb59413c99c!2zMjY4IFRyxrBuZyBO4buvIFbGsMahbmcsIEjDsmEgVGh14bqtbiDEkMO0bmcsIEjhuqNpIENow6J1LCDEkMOgIE7hurVuZyA1NTAwMDAsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1591613507209!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUANHAICHAU", "province_code": "DANANG" }, { "name": "Beauty Garden", "web_address": "94 Âu Cơ, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3833.8978656616327!2d108.14591471416992!3d16.070788943666525!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314218d5f985315d%3A0xd9dca4a227509457!2zOTQgw4J1IEPGoSwgSG_DoCBLaMOhbmggQuG6r2MsIExpw6puIENoaeG7g3UsIMSQw6AgTuG6tW5nIDU1MDAwMCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1591613544683!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUANLIENCHIEU", "province_code": "DANANG" }, { "name": "Beauty Garden", "web_address": "79 Hai Bà Trưng, Phường Diên Hồng, Pleiku", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3871.649833692435!2d107.99195011414547!3d13.979436595745629!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x316c1f7a2efc3413%3A0x8866bb6c19453c65!2zNzkgSGFpIELDoCBUcsawbmcsIFAuIERpw6puIEjhu5NuZywgVGjDoG5oIHBo4buRIFBsZWlrdSwgR2lhIExhaSA2MDAwMDAsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1591613584182!5m2!1svi!2s", "district_code": "THANHPHOPLEIKU", "province_code": "GIALAI" }, { "name": "Bici Cosmetic", "web_address": "285/26 Cách Mạng Tháng 8, Phường 2, Quận 10", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.403628566834!2d106.67350931411656!3d10.780366162070404!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752ed7e522dee7%3A0x743a598eb0f81987!2zMjg1LCA0MTkvMjYgSOG6u20gMjg1IEPDoWNoIE3huqFuZyBUaMOhbmcgVMOhbSwgUGjGsOG7nW5nIDEzLCBRdeG6rW4gMTAsIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1591613610652!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUAN10", "province_code": "HOCHIMINH" }, { "name": "Bici Cosmetic", "web_address": "97C Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình Thạnh", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.0664513033425!2d106.69473131411674!3d10.806222561599553!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317528c128235f99%3A0x748df2941d8f5303!2zOTdjIEzDqiBRdWFuZyDEkOG7i25oLCBQaMaw4budbmcgMTQsIELDrG5oIFRo4bqhbmgsIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1591613628316!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUANBINHTHANH", "province_code": "HOCHIMINH" }, { "name": "Bici Cosmetic", "web_address": "271 Lê Văn Thọ, Phường 9, Quận Gò Vấp", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3918.566727694332!2d106.65472911411702!3d10.844431760901745!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317529fbb07aa959%3A0xcb3e04e8d8b1d57f!2zMjcxIMSQxrDhu51uZyBMw6ogVsSDbiBUaOG7jSwgUGjGsOG7nW5nIDksIEfDsiBW4bqlcCwgSOG7kyBDaMOtIE1pbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1591613644828!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUANGOVAP", "province_code": "HOCHIMINH" }, { "name": "Bici Cosmetic", "web_address": "08 Nguyễn Quang Bích, Phường 13, Quận Tân Bình", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.085775210868!2d106.64500701411663!3d10.804742361626557!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752946743b3979%3A0x6a8b3a85e6ccfe18!2zOCBOZ3V54buFbiBRdWFuZyBCw61jaCwgUGjGsOG7nW5nIDEzLCBUw6JuIELDrG5oLCBI4buTIENow60gTWluaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1591613658564!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUANTANBINH", "province_code": "HOCHIMINH" }, { "name": "Wholemart Cosmetic", "web_address": "393 Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.495429961785!2d106.67773501411641!3d10.773315762198683!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752f212581154d%3A0x7b9a042ceb03158d!2zMzkzIMSQaeG7h24gQmnDqm4gUGjhu6csIFBoxrDhu51uZyA0LCBRdeG6rW4gMywgSOG7kyBDaMOtIE1pbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1591613673316!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUAN3", "province_code": "HOCHIMINH" }, { "name": "Mặt hoa da phấn", "web_address": "286/4 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1959.7119504130621!2d106.66517680789009!3d10.778809632967404!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752f1fd4ab3c13%3A0x591a3e8a9ab0ceb2!2zTeG6t3QgSG9hIERhIFBo4bqlbg!5e0!3m2!1svi!2s!4v1591613691226!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUAN10", "province_code": "HOCHIMINH" }, { "name": "Mặt hoa da phấn", "web_address": "232 Bình Long, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.3742660062444!2d106.61742431411646!3d10.78262026202943!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752c1ad2bc4577%3A0x723c0121d19fd337!2zMjMyIELDrG5oIExvbmcsIFBow7ogVGjhuqFuaCwgVMOibiBQaMO6LCBI4buTIENow60gTWluaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1591613705348!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUANTANPHU", "province_code": "HOCHIMINH" }, { "name": "Mặt hoa da phấn", "web_address": "1280 Quang Trung, Phường 14, Quận Gò Vấp", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3918.5622875526883!2d106.63743671411693!3d10.844770660895541!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3175298522ffc1a9%3A0x6c11829efc37783!2zUCwgMTI4MCBRdWFuZyBUcnVuZywgcGjGsOG7nW5nIDE0LCBHw7IgVuG6pXAsIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1591613722461!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUANGOVAP", "province_code": "HOCHIMINH" }, { "name": "Mặt hoa da phấn", "web_address": "126 Lê Văn Việt, Phường Hiệp Phú, Quận 9", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3918.5305042423397!2d106.77555721411706!3d10.847196260851183!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3175276e23685df5%3A0xc1e414caf7361df8!2zTeG6t3QgSG9hIERhIFBo4bqlbg!5e0!3m2!1svi!2s!4v1591613738099!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUAN9", "province_code": "HOCHIMINH" }, { "name": "Mặt hoa da phấn", "web_address": "424 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Phú Cường, Thủ Dầu Một", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3916.737712600268!2d106.65047031411798!3d10.983159458348581!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3174d138a61a88c7%3A0x1d1208459cbe8971!2zTeG6t3QgSG9hIERhIFBo4bqlbg!5e0!3m2!1svi!2s!4v1591613754547!5m2!1svi!2s", "district_code": "THPHOTHUDAUMOT", "province_code": "BINHDUONG" }, { "name": "Mặt hoa da phấn", "web_address": "Phạm Văn Thuận, Phường Tân Tiến, Biên Hòa", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3917.069740989946!2d106.83708751411781!3d10.958104558812002!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3174dc1e70a71c93%3A0xaa789ad457dcddac!2zUGjhuqFtIFbEg24gVGh14bqtbiwgVGjDoG5oIHBo4buRIEJpw6puIEjDsmEsIMSQ4buTbmcgTmFpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1591613783798!5m2!1svi!2s", "district_code": "THANHPHOBIENHOA", "province_code": "DONGNAI" }, { "name": "Mặt hoa da phấn", "web_address": "86 Ba Cu, Phường 1, TP. Vũng tàu", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3924.895221040609!2d107.07558991411341!3d10.350262569746755!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31756f93aa326303%3A0x700514498d792c1f!2zODYgQmEgQ3UsIFBoxrDhu51uZyAxLCBUaMOgbmggcGjhu5EgVsWpbmcgVOG6p3UsIELDoCBS4buLYSAtIFbFqW5nIFTDoHUsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1591613807106!5m2!1svi!2s", "district_code": "THANHPHOVUNGTAU", "province_code": "BARIAVUNGTAU" }, { "name": "Mặt hoa da phấn", "web_address": "221 Phan Đình Phùng, Phường 2, TP Đà Lạt", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3903.391488319481!2d108.4335226141259!3d11.947374239756352!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31711329b00d6aa5%3A0x5b964e01912b6462!2zTeG6t3QgSG9hIERhIFBo4bqlbg!5e0!3m2!1svi!2s!4v1591613831604!5m2!1svi!2s", "district_code": "THANHPHODALAT", "province_code": "LAMDONG" }, { "name": "Mặt hoa da phấn", "web_address": "171 Phan Bội Châu, Phường 1, TP Bảo Lộc", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3909.086582339591!2d107.80958351412244!3d11.545646647682357!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3173f7acc6245279%3A0x13540b52e87a7703!2zUCwgMTcxIFBoYW4gQuG7mWkgQ2jDonUsIFBoxrDhu51uZyAxLCBC4bqjbyBM4buZYywgTMOibSDEkOG7k25nLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1591613884437!5m2!1svi!2s", "district_code": "THANHPHOBAOLOC", "province_code": "LAMDONG" }, { "name": "Yến Nguyễn Store", "web_address": "15 Nguyễn Thiện Thuật, Phường Lộc Thọ, Nha Trang", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3899.220510769375!2d109.19436741412828!3d12.233343333958006!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31706764e37e0929%3A0x63604929d1af881e!2zMTUgTmd1eeG7hW4gVGhp4buHbiBUaHXhuq10LCBM4buZYyBUaOG7jSwgVGjDoG5oIHBo4buRIE5oYSBUcmFuZywgS2jDoW5oIEjDsmEgNjUwMDAwLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1591613904603!5m2!1svi!2s", "district_code": "THANHPHONHATRANG", "province_code": "KHANHHOA" }, { "name": "Yến Nguyễn Store", "web_address": "61 Quang Trung, Phường Lộc Thọ, Nha Trang", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3899.0308335972672!2d109.18934161412851!3d12.246191533694427!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3170677f7d96e827%3A0xe1735b56d4118b6f!2zNjEgUXVhbmcgVHJ1bmcsIEzhu5ljIFRo4buNLCBUaMOgbmggcGjhu5EgTmhhIFRyYW5nLCBLaMOhbmggSMOyYSA2NTAwMDAsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1591613921754!5m2!1svi!2s", "district_code": "THANHPHONHATRANG", "province_code": "KHANHHOA" }, { "name": "Tintin Shop", "web_address": "223/11 Nguyễn Tiểu La, Phường 5, Quận 10", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.670356550705!2d106.66483881411627!3d10.759868662442969!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752ee5192545a9%3A0x4ef66ae24b7b9ef9!2zMjIzLzExIE5ndXnhu4VuIFRp4buDdSBMYSwgUGjGsOG7nW5nIDUsIFF14bqtbiAxMCwgSOG7kyBDaMOtIE1pbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1591613941181!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUAN10", "province_code": "HOCHIMINH" }, { "name": "Cỏ Cosmetics & Skincare", "web_address": "70 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 5, Quận 3", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.5139512706314!2d106.68331531411648!3d10.771892762224537!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752f2309532c99%3A0x7cbdc77d2df3299e!2zNzAgTmd1eeG7hW4gVGjGsOG7o25nIEhp4buBbiwgUGjGsOG7nW5nIDUsIFF14bqtbiAzLCBI4buTIENow60gTWluaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1591613954437!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUAN3", "province_code": "HOCHIMINH" }, { "name": "Sammishop", "web_address": "65 Nguyễn Phong Sắc, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3723.8719827947916!2d105.7878832142455!3d21.03780769284681!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab363a23612d%3A0x6c4b10ce3544402!2zNjUgTmd1eeG7hW4gUGhvbmcgU-G6r2MsIEThu4tjaCBW4buNbmcgSOG6rXUsIEPhuqd1IEdp4bqleSwgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1591613967634!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUANCAUGIAY", "province_code": "HANOI" }, { "name": "Sammishop", "web_address": "101 Ngõ Núi Trúc, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.0614126409064!2d105.82318651424531!3d21.030228593105615!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab74f821a537%3A0x5de95d08340a5057!2zMTAxIE5nw7UgTsO6aSBUcsO6YywgS2ltIE3DoywgQmEgxJDDrG5oLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1591613981690!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUANBADINH", "province_code": "HANOI" }, { "name": "Sammishop", "web_address": "56 Nguyễn Hữu Huân, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3723.9827053557356!2d105.85223331424547!3d21.03337799299812!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135abc0f68c2d89%3A0xdb57f73253ee872c!2zNTYgTmd1eeG7hW4gSOG7r3UgSHXDom4sIEjDoG5nIELhuqFjLCBIb8OgbiBLaeG6v20sIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1591613997691!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUANHOANKIEM", "province_code": "HANOI" }, { "name": "Sammishop", "web_address": "Số 48 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.2363282296765!2d105.8052599142452!3d21.023227893344504!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab68766cac8d%3A0x3838077c4f611907!2zNDggQ2jDuWEgTMOhbmcsIEzDoW5nIFRoxrDhu6NuZywgxJDhu5FuZyDEkGEsIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1591614010221!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUANDONGDA", "province_code": "HANOI" }, { "name": "Sammishop", "web_address": "228 Đường Cầu Giấy, Láng Thượng, Hoàn Kiếm, Hà Nội", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3723.959321421262!2d105.79458591424539!3d21.034313592966136!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab477553d66d%3A0x81b3614c07adaa06!2zMjI4IMSQxrDhu51uZyBD4bqndSBHaeG6pXksIFF1YW4gSG9hLCBD4bqndSBHaeG6pXksIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1591614050650!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUANHOANKIEM", "province_code": "HANOI" }, { "name": "Sammishop", "web_address": "Số 73 Chùa Bộc, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.6372820082756!2d105.8270463142449!3d21.007171993892406!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac7fd708ac17%3A0xd1bcbf509381ee41!2zNzMgQ2jDuWEgQuG7mWMsIFF1YW5nIFRydW5nLCDEkOG7kW5nIMSQYSwgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1591614068818!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUANDONGDA", "province_code": "HANOI" }, { "name": "Sammishop", "web_address": "252 Nguyễn Trãi, P. Văn Quán, Từ Liêm, Hà Nội (cạnh ĐH Hà Nội)", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.1307883529294!2d105.79481591424461!3d20.987393794566668!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135acc70919abbd%3A0xc74250fb53628b98!2zMjUyIE5ndXnhu4VuIFRyw6NpLCBQLiBWxINuIFF1w6FuLCBIw6AgxJDDtG5nLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1591614088138!5m2!1svi!2s", "district_code": "HUYENTULIEM", "province_code": "HANOI" }, { "name": "Sammishop", "web_address": "61 Thái Hà, Trung Liệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.5245363753447!2d105.81891761424502!3d21.01168799373842!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab7d97d70001%3A0xc9d08f096387cb68!2sSammi%20Shop!5e0!3m2!1svi!2s!4v1591614099571!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUANHOANKIEM", "province_code": "HANOI" }, { "name": "Sammishop", "web_address": "159 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3723.908296208769!2d105.78472791424547!3d21.036354992896438!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab49ff0cd957%3A0x92a1b98c6b9489b8!2zMTU5IFh1w6JuIFRo4buneSwgROG7i2NoIFbhu41uZyBI4bqtdSwgQ-G6p3UgR2nhuqV5LCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1591614109693!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUANCAUGIAY", "province_code": "HANOI" }, { "name": "Sammishop", "web_address": "Số 151, Nguyễn Gia Trí, phường 25, Bình Thạnh, HCM", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.1013700283024!2d106.71363141411662!3d10.803547661648345!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317528a46c4b57cd%3A0x1fb583b0172444b7!2zMTUxIMSQLiBOZ3V54buFbiBHaWEgVHLDrSwgUGjGsOG7nW5nIDI1LCBCw6xuaCBUaOG6oW5oLCBI4buTIENow60gTWluaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1591614128123!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUANBINHTHANH", "province_code": "HOCHIMINH" }, { "name": "Sammishop", "web_address": "Số 352 Đường 3/2, P.12, Q.10, HCM", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.545490500832!2d106.66804541411643!3d10.76946916226859!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752eddfdb3e33d%3A0xf4b00ad3a01a72e9!2zQ2hpIG5ow6FuaCBTYW1taSBTaG9wIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5oIMSQxrDhu51uZyAzLzI!5e0!3m2!1svi!2s!4v1591614141590!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUAN10", "province_code": "HOCHIMINH" }, { "name": "Sammishop", "web_address": "Số 255 Nguyễn Thị Thập, P.TP, Q.7, HCM", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.9650610169792!2d106.71440931411615!3d10.737176262854627!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752f84309ad3d5%3A0x9c5689f24f02051c!2sSammi%20Shop!5e0!3m2!1svi!2s!4v1591614153615!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUAN7", "province_code": "HOCHIMINH" }, { "name": "Sammishop", "web_address": "Số 515 Phan Văn Trị, P5, Q.GV, HCM", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3918.8293766584584!2d106.68905501411682!3d10.824366061268499!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317528f1b274e551%3A0x6b06d4480cd2a2b1!2zNTE1IFBoYW4gVsSDbiBUcuG7iywgUGjGsOG7nW5nIDUsIEfDsiBW4bqlcCwgSOG7kyBDaMOtIE1pbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1591614165878!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUANGOVAP", "province_code": "HOCHIMINH" }, { "name": "Shop Mỹ Phẩm Thiên Quân", "web_address": "48 Nguyễn Bá Luật, Bình Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3918.5079623490924!2d106.76415921411703!3d10.84891626081973!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317527a1bd11213b%3A0x55aa640768578f0b!2zNDggTmd1eeG7hW4gQsOhIEx14bqtdCwgQsOsbmggVGjhu40sIFRo4bunIMSQ4bupYywgSOG7kyBDaMOtIE1pbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1591614180156!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUANTHUDUC", "province_code": "HOCHIMINH" }, { "name": "MAIKA Cosmetics", "web_address": "28 Huỳnh Văn Bánh, phường15 quận Phú Nhuận,Thành phố Hồ Chí Minh", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.2065666730264!2d106.67925431411659!3d10.795485261795225!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317528d41d2c9b77%3A0x244ef024f9b7eab3!2zMjggSHXhu7NuaCBWxINuIELDoW5oLCBQaMaw4budbmcgMTUsIFBow7ogTmh14bqtbiwgSOG7kyBDaMOtIE1pbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1591614192968!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUANPHUNHUAN", "province_code": "HOCHIMINH" }, { "name": "Kosmebox", "web_address": "96 Đường Phạm Thị Tánh, Phường 4, Quận 8, Hồ Chí Minh", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.945122123268!2d106.67379141411612!3d10.738713062826777!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752e52d6d1e57f%3A0x858e7f7ec2d79639!2zOTYgxJDGsOG7nW5nIFBo4bqhbSBUaOG7iyBUw6FuaCwgUGjGsOG7nW5nIDQsIFF14bqtbiA4LCBI4buTIENow60gTWluaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1591614205028!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUAN8", "province_code": "HOCHIMINH" }, { "name": "Mỹ Phẩm Ngọc Amber", "web_address": "157/30 Đường 3 Tháng 2, Phường 11, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.449927304364!2d106.67832231411646!3d10.776810962135109!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752f265efeba1f%3A0x208ae958ec44118a!2zMTU3LCAzMCDEkMaw4budbmcgMyBUaMOhbmcgMiwgUGjGsOG7nW5nIDEyLCBRdeG6rW4gMTAsIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5oIDcwMDAwMCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1591614222578!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUAN10", "province_code": "HOCHIMINH" }, { "name": "Aidep.vn", "web_address": "166 Bàu Cát, Phường 14 Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.253895752289!2d106.64134001411661!3d10.791855961861334!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752eb2d6b65c93%3A0x13bad107a307ad95!2zMTY2IELDoHUgQ8OhdCwgUGjGsOG7nW5nIDEzLCBUw6JuIELDrG5oLCBI4buTIENow60gTWluaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1591614235259!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUANTANBINH", "province_code": "HOCHIMINH" }, { "name": "sky.68", "web_address": "79 Kha Vạn Cân, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3918.7993685623615!2d106.70935081411686!3d10.826660461226613!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752888aacd1109%3A0x9b021ce68c0240e!2zNzkgS2hhIFbhuqFuIEPDom4sIEhp4buHcCBCw6xuaCBDaMOhbmgsIFRo4bunIMSQ4bupYywgSOG7kyBDaMOtIE1pbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1591614247953!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUANTHUDUC", "province_code": "HOCHIMINH" }, { "name": "Chanh Cosmetic", "web_address": "220 Nguyễn Văn Cừ, Hưng Bình, Thành phố Vinh, Nghệ An", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3779.630560055314!2d105.68250241420654!3d18.68056716913841!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3139ce7448553ca9%3A0xe57422e69bb93e73!2zMjIwIE5ndXnhu4VuIFbEg24gQ-G7qywgSMawbmcgQsOsbmgsIFRow6BuaCBwaOG7kSBWaW5oLCBOZ2jhu4cgQW4sIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1591614261108!5m2!1svi!2s", "district_code": "THANHPHOVINH", "province_code": "NGHEAN" }, { "name": "Chanh Cosmetic", "web_address": "12 Võ Thị Sáu, Bến Thủy, Thành phố Vinh, Nghệ An", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3779.9875966332093!2d105.69562361420631!3d18.66455256962786!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3139cdd2466b62d1%3A0x1fded61afe13409!2zMTIgVsO1IFRo4buLIFPDoXUsIELhur9uIFRo4buneSwgVGjDoG5oIHBo4buRIFZpbmgsIE5naOG7hyBBbiwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1591614274092!5m2!1svi!2s", "district_code": "THANHPHOVINH", "province_code": "NGHEAN" }, { "name": "Chanh Cosmetic", "web_address": "22 Xuân Diệu, Bắc Hà, Hà Tĩnh, Việt Nam", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3787.130119498973!2d105.89549431420147!3d18.341347279419434!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31384e150de0d4b3%3A0x84c30d28c68a104a!2zMjIgWHXDom4gRGnhu4d1LCBC4bqvYyBIw6AsIEjDoCBUxKluaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1591614286562!5m2!1svi!2s", "district_code": "THANHPHOHATINH", "province_code": "HATINH" }] }